cheap replica watches fake piaget dancer for sale,rolex replicas fake cartier roadster watch,replica watches paypal tag heuer fakes replica watches

TURKCE - ENGLISH
 |    Ara

KARAYOLUYLA TEHLİKELİ MADDE TAŞIYAN ARAÇ ŞOFÖRLERİNE YÖNELİK MESLEKİ YETERLİLİK EĞİTİMİ YÖNERGESİ

 

 

BİRİNCİ BÖLÜM

Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar

 

Amaç

Madde 1- (1) Bu yönergenin amacı; “Tehlikeli Malların Karayoluyla Uluslararası Taşınmasına İlişkin Avrupa Anlaşması”na (ADR) ve 31/3/2007 tarihli ve 26479 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan “Tehlikeli Maddelerin Karayoluyla Taşınması Hakkındaki Yönetmelik” kapsamına giren tehlikeli maddeleri taşıyan araç şoförlerine yönelik mesleki yeterlilik eğitimi verecek eğitim kurumlarının sağlaması gereken asgari şartları ile yapılacak yetkilendirmenin usul ve esaslarını belirlemektir.

Kapsam

Madde 2- (1) Bu Yönerge; karayoluyla tehlikeli madde taşıyan araç şoförlerine yönelik mesleki yeterlilik eğitimi verecek eğitim kurumlarını, eğiticileri, eğitimin içeriğini, yapılacak sınavları, sınavlarda başarılı olanlara verilecek mesleki yeterlilik belgesini ve bu eğitim kurumlarında çalışan personeli kapsar.

Dayanak

Madde 3- (1) Bu Yönerge; 3348 sayılı Ulaştırma Bakanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun, 4925 sayılı Karayolu Taşıma Kanunu ve 2918 sayılı Karayolları Trafik Kanunu’nun ilgili maddeleri, 5434 sayılı Tehlikeli Malların Karayolu ile Uluslararası Taşımacılığına İlişkin Avrupa Anlaşmasına Katılmamızın Uygun Bulunduğuna Dair Kanun ile Tehlikeli Malların Karayoluyla Uluslararası Taşınmasına İlişkin Avrupa Anlaşması (ADR), Tehlikeli Maddelerin Karayoluyla Taşınması Hakkındaki Yönetmelik ve Karayolu Taşımacılık Faaliyetleri Mesleki Yeterlilik Eğitimi Yönetmeliği (KTFMY)’ne dayanılarak hazırlanmıştır. 

Tanımlar

Madde 4- (1) Bu Yönerge’de geçen;

a) Bakanlık: Ulaştırma Bakanlığı’nı,

b) Genel Müdürlük: Kara Ulaştırması Genel Müdürlüğü’nü,

c) Yönetmelik: 31/3/2007 tarihli ve 26479 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Tehlikeli Maddelerin Karayoluyla Taşınması Hakkındaki Yönetmeliği,

ç) ADR: Tehlikeli Malların Karayoluyla Uluslararası Taşınmasına İlişkin Avrupa Anlaşması’nı,

d) Tehlikeli Madde Taşımacılığı Mesleki Yeterlilik Eğitimi Yetki Belgesi (TMYB): Karayolu Taşımacılık Faaliyetleri Mesleki Yeterlilik Eğitimi Yönetmeliği kapsamında mesleki yeterlilik eğitiminin yanı sıra tehlikeli madde taşıyan araç şoförlerine de eğitim vermek üzere faaliyette bulunacak gerçek ve tüzel kişilere Bakanlıkça verilecek yetki belgesini,

e) SRC 5 Belgesi: Tehlikeli mal taşıyan ve SRC 3 ve/veya SRC 4 belgelerinden birine sahip olan şoförlerin alması gereken ve bir örneği bu Yönerge ekinde (EK-1) yer alan mesleki yeterlilik belgesini,

f) TSE: Türk Standartları Enstitüsü’nü

 ifade eder.

(2) Bu Yönergede tanımlanmamış ve kullanılan kavramlar ve kısaltmalar için ilgili kanun ve yönetmeliklerdeki tanımlar ve kısaltmalar geçerlidir.

 

 

İKİNCİ BÖLÜM

Eğitim Kurumları ve Eğiticiler

 

Eğitim kurumları

Madde 5- (1) TMYB almak isteyen eğitim kurumlarının KTFMY’nin Eğitim Merkezlerinin niteliklerini belirleyen 19 uncu maddesindeki şartlara ilaveten aşağıdaki şartları sağlamaları zorunludur.

a) Mesleki Yeterlilik Eğitimi Yetki Belgesine sahip olmak.

b) En az 3,5 ton yük taşıma kapasiteli araç ve yanında şoförü ile; yola çıkış kontrolü, yük güvenliği, kaza bildirimi ve beklenmeyen durumlarda alınacak önlemler ve yangın konularında uygulamalı ders yapılacak ve içerisinde sürüş pisti bulunan en az 2000 metrekarelik bir açık alanın kullanım hakkına sahip olmak.

c) Kuramsal eğitim araçları olarak en az 10 adet farklı çeşitte tehlikeli madde ambalajı, araç tanımlama turuncu ikaz levhası ve tehlike etiketleri, şoför koruyucu donanım malzemeleri, yük güvenliği malzemeleri, 6 kg’lık ABC tozlu ve TSE’li yangın söndürme tüpleri, trafik işaret levhaları panosu, tehlikeli madde taşımasıyla ilgili görsel duvar resimleri ve benzeri araçlara sahip olmak.   

ç) Uygulamalı eğitim araçları olarak yangın tavası, gaz tüpü tertibatı veya çelik bidon içinde sıvı yakıt, su bidonu, CO2 ve/veya ABC tozlu 6 Kg’lık TSE’li yangın tüpleri, tutuşturma çakmağı ve çubuğu, en az bir adet 3,5 ton yük taşıma kapasiteli ve ADR donanımları bulunan kapalı veya örtülü kasalı araç, yük güvenliği ve araç tanımlama donanımları, şoför koruyucu donanım malzemeleri, araç ruhsat sahibi tarafından şoföre verilen araç kullanma muvafakat yazısı, araç trafik ruhsat fotokopileri, donanımı ile çeşitli pozisyonlardan çekilmiş araç resimleri ve benzeri araçlara sahip olmak.

d) ADR kapsamında asgari “Temel Eğitim” vermeye yetkili eğitici/eğiticileri istihdam etmek.

e)ADR kapsamında temel eğitimin yanı sıra “ADR Tank Eğitimi”, “Sınıf 1 ve Sınıf 7 Eğitimi” de vermek isteyenler için bu dersleri verebilecek nitelikte eğitici/eğiticileri istihdam etmek.

Eğiticiler

Madde 6- (1) Eğiticilerin,

a) En az ön lisans eğitiminden mezun olmaları,

b) Uygulamalı yangın söndürme eğitici sertifikasına sahip olmaları,

c) Verilecek eğitimle ilgili olarak ADR anlaşmasına taraf ülkelerden herhangi birinin yetkili makamlarınca verilen ve ADR Temel Eğitimi, ADR Tank Eğitimi, ADR Sınıf 1 Eğitimi veya ADR Sınıf 7 Eğitimi konularından en az biri için geçerli olan onaylanmış eğitici sertifikasına sahip olmaları, şarttır.

 

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

Yetki Belgesi Alma, Yenileme, Süresi, Ücreti, Faaliyete Başlama ve İdari Müeyyideler ile İptal

 

TMYB almak ve yenilemek için gerekli belgeler

Madde 7- (1) TMYB almak ve yenilemek isteyen gerçek ve tüzel kişilerin aşağıdaki

belgeleri Bakanlığa vermeleri zorunludur.

a) Başvuru dilekçesi (vergi dairesi ve numarası belirtilecektir.)

b) Ticaret veya Ticaret ve Sanayi odalarına kayıtlı gerçek ve tüzel kişilere ait geçerli

ünvan, adres, ortaklar, temsil ve ilzama yetkili olan kişilerin isimlerinin yer aldığı ticaret sicili gazetesi/gazeteleri

c) Ticaret odaları veya ticaret ve sanayi odalarından birisine kayıtlı olduğuna dair belge

ç) Yönetim Kurulu Başkanı ve Üyeleri ile temsil ve ilzama yetkililerin adli sicil kaydı

belgesi

(gerçek kişi ise sahip ve/veya temsil ve ilzama yetkili yöneticiler, anonim şirket statüsündeki tüzel kişiliklerde ise, yönetim kurulu başkan ve üyeleri, genel müdür ve temsil ve ilzama yetkili yöneticiler, diğer şirket statüsündeki tüzel kişilerde ise, tüm ortaklar ve bu tüzel kişiliği temsil ve ilzama yetkili yöneticiler; kaçakçılık, dolandırıcılık, dolanlı iflas, sahtecilik, inancı kötüye kullanma, uyuşturucu ve silah kaçakçılığı, kaçak insan taşımacılığı veya ticareti, hırsızlık, rüşvet, 3713 sayılı Terörle Mücadele Kanunu ile 4422 sayılı Çıkar Amaçlı Suç Örgütleri ile Mücadele Kanununa giren suçlardan hürriyeti bağlayıcı ceza ile hükümlü bulunmamalı, ticari alanda kötü şöhret sahibi olmamak suretiyle mesleki saygınlığa sahip olmalıdır.)

d) Temsil ve ilzama yetkili olanların noter tasdikli imza sirküleri/sirkülerleri

            (2) KTFMY kapsamında yetki belgesi alanlar bu Yönergenin 5 inci Maddesinde yer alan belgelerle müracaat etmeleri ve gerekli diğer şartları taşımaları halinde birinci fıkrada belirtilen belgeler istenmeksizin kendilerine TMYB verilir.

Yetki belgelerinin süresi

Madde 8- (1) Bu Yönerge kapsamında verilen ve yenilenen yetki belgelerinin süresi

5 (beş) yıldır.

Yetki belgesi ücreti

Madde 9- (1) TMYB alma ücreti 13.226 (onüçbinikiyüzyirmialtı) TL’dir. TMYB yenileme ücreti ise alma ücretinin % 50’sidir.

            (2) TMYB ücreti Vergi Usul Kanunu gereğince her yıl yeniden değerleme oranında arttırılır.

Faaliyete başlama

Madde 10- (1) Eğitim kurumu, yetki belgesinin düzenlenme tarihinden itibaren bir yıl içinde faaliyete başlamak zorundadır.

(2) Eğitim faaliyetleriyle ilgili olarak müfredat ve eğitim programını içeren bilgi ve belgelerin yazılı olarak ve CD ortamında eğitim programının başlama tarihinden 5 (beş) gün önce Bakanlığa bildirilmesi zorunludur.

İdari müeyyideler ve yetki belgesinin iptali

Madde 11- (1) Yetki belgeleri KTFMY’de belirlenen idari müeyyideler ile iptal hükümlerine tabidir.

(2) Ayrıca bu Yönergeyle getirilen şartları kaybedenler 60 (altmış) gün içerisinde kaybedilen şartları sağlamazlar ise yetki belgeleri iptal edilir.

 

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM

Tehlikeli Madde Taşımacılığı Eğitimlerinin İçeriği, Alınacak Ücretler

 

Tehlikeli madde taşımacılığı eğitiminin içeriği

Madde 12- (1) Tehlikeli madde taşımacılığı eğitimi;

a) ADR Temel Eğitimi: ADR Temel Eğitimi en az 19 ders saati olmak üzere asgari aşağıdaki hususları içerir.

1) Tehlikeli malların taşınmasına ilişkin genel gereklilikler,

2) Başlıca tehlike türleri,

3) Atık naklinin denetlenmesinde çevrenin korunmasına ilişkin sorgulanacak/aranacak bilgiler/hususlar,

4) Tehlike türleri için geçerli olan önleyici tedbirler ve güvenlik tedbirleri,

5) Kaza sonrasında yapılması gerekenler (ilk yardım, yol güvenliği, koruyucu donanımın kullanımına dair temel bilgi, yazılı talimat vb.),

6) İşaretleme, etiketleme, levhalama ve turuncu renkli ikaz levhası kullanımı ve özellikleri,

7) Tehlikeli malların taşınması esnasında şoförün yapması ve yapmaması gerekenler,

8) Taşıtlardaki teknik teçhizatın çalıştırılma yöntemleri ve amaçları,

9) Aynı taşıtta veya konteynerde karışık yüklemeye ilişkin yasaklar,

10) Tehlikeli malların yüklenmesi ve boşaltılması esnasında alınacak tedbirler,

11) Hukuki sorumluluklara ilişkin genel bilgiler,

12) Çok-Modlu taşımacılık faaliyetlerine ilişkin bilgiler,

13) Paketlerin elleçlenmesi ve istiflenmesi,

14) Tünellerde trafik kısıtlamaları ve tünellerde davranış talimatları (kaza, güvenlik, yangın veya diğer acil durumlardan korunma ve önlenmesi vb.),

15) Emniyet bilinci (özellikle terör olaylarına ilişkin).

b) ADR Tank Eğitimi: ADR Temel Eğitimini tamamlayanların katılabileceği ADR Tank Eğitimi en az 13 ders saati olmak üzere asgari aşağıdaki hususları içerir.

 1) Taşınan yükün hareketleri ile kendisi dahil yolda bulunan taşıtların hareketleri,

2) Taşıtların özel gereklilikleri,

3) Çeşitli ve farklı doldurma ve boşaltma sistemlerinin genel kuramsal bilgisi,

4) Bu taşıtların kullanımında uygulanabilir ilave özel şartlar (tip onay belgeleri, onay

işareti, levhalama ve turuncu renkli ikaz levhası, vb.).

c) ADR Sınıf 1 Eğitimi: ADR Temel Eğitimi tamamlayanların katılabileceği ADR Sınıf 1 Eğitimi en az 8 ders saati olmak üzere asgari aşağıdaki hususları içerir.

1) Patlayıcı ve piroteknik maddelere ve nesnelere ilişkin özel tehlikeler,

2) Sınıf 1’e giren maddelerin ve nesnelerin birlikte yüklenmesine ilişkin özel gereklilikler.

ç) ADR Sınıf 7 Eğitimi: ADR Temel Eğitimi tamamlayanların katılabileceği ADR Sınıf 7 Eğitimi en az 8 ders saati olmak üzere asgari aşağıdaki hususları içerir.

1) İyonlaştırıcı radyasyona ilişkin tehlikeler,

2)Radyoaktif malzemelerin ambalajlanması, araca taşınması, birlikte yüklenmesi ve istiflenmesine ilişkin özel gereklilikler,

3) Radyoaktif malzeme içeren bir kaza durumunda alınacak özel tedbirler.

(2) Tehlikeli madde taşımacılığı Yenileme Eğitimleri:

a) Yenileme Eğitimleri düzenli aralıklarla devam edilen bilgi yenileme programları, şoförlerin bilgilerini güncelleştirme amacına hizmet edecek, yeni teknik, yasal düzenleme ve tehlikeli maddelerle ilgili gelişmeleri kapsar.

b) Yenileme Eğitimleri aşağıda şartlara uygun olarak düzenlenir;

1) ADR Temel Yenileme Eğitimi, ADR Temel Eğitimi kapsamındaki konulara ilişkin

güncellemeler ve değişimi kapsayacak şekilde hazırlanan (en az ADR Temel Eğitiminin yarı süresindeki) eğitimdir.

2) ADR Tank Yenileme Eğitimi, ADR Tank Eğitimi kapsamındaki konulara ilişkin

güncellemeler ve değişimi kapsayacak şekilde hazırlanan (en az ADR Tank Eğitiminin yarı süresindeki) eğitimdir.

3) ADR Sınıf 1 Yenileme Eğitimi, ADR Sınıf 1 Eğitimi kapsamındaki konulara

ilişkin güncellemeler ve değişimi kapsayacak şekilde hazırlanan (en az ADR Sınıf 1 Eğitiminin yarı süresindeki) eğitimdir.

4) ADR Sınıf 7 Yenileme Eğitimi, ADR Sınıf 7 Eğitimi kapsamındaki konulara

ilişkin güncellemeler ve değişimi kapsayacak şekilde hazırlanan (en az ADR Sınıf 7 Eğitiminin yarı süresindeki) eğitimdir.

c) Yenileme eğitim programının süresi iki günden az olamaz.

Eğitim ücreti

Madde 13- (1) Kursiyerlere yönelik verilecek eğitimlerde alınacak ücretler eğitim kurumlarınca belirlenir.

(2) Eğitim ücretlerinin ülke ekonomisi ve kamu yararı aleyhine sonuç vermesi ve aşırı ücret uygulanması veya rekabet ortamının bozulması halinde ve gerektiğinde taban ve tavan eğitim ücretleri Bakanlıkça tespit edilebilir.

BEŞİNCİ BÖLÜM

SRC 5 Belgesi Sahibi Olma Zorunluluğu, Süresi, Yenilenmesi ve Yeniden Düzenlenmesi

SRC 5 belgesi sahibi olma zorunluluğu

Madde 14- (1) Tehlikeli madde taşıyan tüm araç şoförlerinin SRC 5 belgesi sahibi olmaları zorunludur.

SRC 5 belgesinin süresi

Madde 15- (1) SRC 5 belgesinin geçerlilik süresi 5 (beş) yıldır.

SRC 5 belgesinin yenilenmesi

Madde 16- (1) SRC 5 belgesi sahiplerinin, belgelerinin geçerlilik süresinin bitiminden önceki 6 (altı) ay içinde yenileme eğitimine katılmaları ve bu eğitimler sonunda Bakanlıkça düzenlenecek sınavda başarılı olmaları halinde mevcut belgenin geçerlilik tarihinin bitiminden itibaren beş yıl süreyle geçerli olmak üzere yeni SRC 5 belgesi verilir.

SRC 5 belgesinin yeniden düzenlenmesi

Madde 17- (1) Kaybedilen veya yıpranması nedeniyle kullanılamayacak hale gelen SRC 5 belgeleri, ilgilinin talep etmesi halinde ücreti karşılığında yeniden düzenlenir.

 

ALTINCI BÖLÜM

Denetim, Çeşitli ve Geçici Hükümler, Yürürlülük, Yürütme

 

Denetim

Madde 18- (1) Denetimler, Karayolu Taşımacılık Faaliyetleri Mesleki Yeterlilik Eğitimi Yönetmeliği hükümlerine göre yapılır.

Çeşitli ve geçici hükümler

Madde 19- (1) Bu Yönergede yer almayan konularda Karayolu Taşıma Yönetmeliği ile Karayolu Taşımacılık Faaliyetleri Mesleki Yeterlilik Eğitimi Yönetmeliği hükümleri geçerlidir.

(2) Bu Yönergenin geçici madde hükümleriyle ilgili olarak gerektiğinde düzenleme yapmaya Kara Ulaştırması Genel Müdürü yetkilidir.

 

 

Geçici Madde 1- (1) Bu Yönergenin yürürlüğe girmesinden önce ADR üyesi ülkelerden alınmış SRC 5 belgesine eşdeğer düzeyde ADR Sertifikası sahipleri 31/12/2011 tarihine kadar ve sahip oldukları belgenin geçerlilik tarihini geçmemek kaydı ile Bakanlığa başvurarak ücreti karşılığında söz konusu belgelerini SRC 5 ile değiştirebilirler. Bu şekilde değiştirilmeyen belgeler geçersiz sayılır.

(2) Bu Yönergenin yürürlüğe girme tarihinden önce ADR üyesi ülkelerden alınmış SRC 5 belgesine eşdeğer düzeyde ADR Sertifikası sahipleri, sertifikalarının geçerlilik sürelerini aşmış olmaları durumunda bu Yönerge hükümlerine göre 31/12/2010 tarihine kadar yenileme eğitimine başvurabilirler. Bu başvuruların tamamı TMYB sahibi eğitim kurumları marifetiyle Bakanlığa yapılır. Eğitim sonunda adlarına bu Yönergeye uygun SRC 5 belgesi Bakanlıkça düzenlenir.

(3) Mesleki Yeterlilik Eğitimi Yetki Belgesine sahip olmayanlara bir yıl içerisinde söz konusu belgeyi alacaklarını taahhüt etmeleri, bu Yönergede belirlenen şartları sağlamaları ve TMYB ücretini ödemeleri halinde, bir yıl geçerli olmak üzere TMYB verilir. Mesleki Yeterlilik Eğitimi Yetki Belgesi alınış tarihinden itibaren TMYB’nin süresi ücretsiz olarak 5 yıla tamamlanır.

(4) Yurt içinde tehlikeli madde taşıyan araç şoförleri için SRC 5 belgesi zorunluluğu

31/12/2011 tarihine kadar aranmaz.

Yürürlük

Madde 20- (1) Bu Yönerge imzalandığı tarihte yürürlüğe girer.

Yürütme

Madde 21- (1) Bu Yönergeyi Kara Ulaştırması Genel Müdürü yürütür.

 

 

Yönerge Eki İçin Tıklayın

KARAYOLUYLA TEHLİKELİ MADDE TAŞIYAN ARAÇ ŞOFÖRLERİNE YÖNELİK MESLEKİ YETERLİLİK EĞİTİMİ YÖNERGESİ

 

 

BİRİNCİ BÖLÜM

Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar

 

Amaç

Madde 1- (1) Bu yönergenin amacı; “Tehlikeli Malların Karayoluyla Uluslararası Taşınmasına İlişkin Avrupa Anlaşması”na (ADR) ve 31/3/2007 tarihli ve 26479 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan “Tehlikeli Maddelerin Karayoluyla Taşınması Hakkındaki Yönetmelik” kapsamına giren tehlikeli maddeleri taşıyan araç şoförlerine yönelik mesleki yeterlilik eğitimi verecek eğitim kurumlarının sağlaması gereken asgari şartları ile yapılacak yetkilendirmenin usul ve esaslarını belirlemektir.

Kapsam

Madde 2- (1) Bu Yönerge; karayoluyla tehlikeli madde taşıyan araç şoförlerine yönelik mesleki yeterlilik eğitimi verecek eğitim kurumlarını, eğiticileri, eğitimin içeriğini, yapılacak sınavları, sınavlarda başarılı olanlara verilecek mesleki yeterlilik belgesini ve bu eğitim kurumlarında çalışan personeli kapsar.

Dayanak

Madde 3- (1) Bu Yönerge; 3348 sayılı Ulaştırma Bakanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun, 4925 sayılı Karayolu Taşıma Kanunu ve 2918 sayılı Karayolları Trafik Kanunu’nun ilgili maddeleri, 5434 sayılı Tehlikeli Malların Karayolu ile Uluslararası Taşımacılığına İlişkin Avrupa Anlaşmasına Katılmamızın Uygun Bulunduğuna Dair Kanun ile Tehlikeli Malların Karayoluyla Uluslararası Taşınmasına İlişkin Avrupa Anlaşması (ADR), Tehlikeli Maddelerin Karayoluyla Taşınması Hakkındaki Yönetmelik ve Karayolu Taşımacılık Faaliyetleri Mesleki Yeterlilik Eğitimi Yönetmeliği (KTFMY)’ne dayanılarak hazırlanmıştır. 

Tanımlar

Madde 4- (1) Bu Yönerge’de geçen;

a) Bakanlık: Ulaştırma Bakanlığı’nı,

b) Genel Müdürlük: Kara Ulaştırması Genel Müdürlüğü’nü,

c) Yönetmelik: 31/3/2007 tarihli ve 26479 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Tehlikeli Maddelerin Karayoluyla Taşınması Hakkındaki Yönetmeliği,

ç) ADR: Tehlikeli Malların Karayoluyla Uluslararası Taşınmasına İlişkin Avrupa Anlaşması’nı,

d) Tehlikeli Madde Taşımacılığı Mesleki Yeterlilik Eğitimi Yetki Belgesi (TMYB): Karayolu Taşımacılık Faaliyetleri Mesleki Yeterlilik Eğitimi Yönetmeliği kapsamında mesleki yeterlilik eğitiminin yanı sıra tehlikeli madde taşıyan araç şoförlerine de eğitim vermek üzere faaliyette bulunacak gerçek ve tüzel kişilere Bakanlıkça verilecek yetki belgesini,

e) SRC 5 Belgesi: Tehlikeli mal taşıyan ve SRC 3 ve/veya SRC 4 belgelerinden birine sahip olan şoförlerin alması gereken ve bir örneği bu Yönerge ekinde (EK-1) yer alan mesleki yeterlilik belgesini,

f) TSE: Türk Standartları Enstitüsü’nü

 ifade eder.

(2) Bu Yönergede tanımlanmamış ve kullanılan kavramlar ve kısaltmalar için ilgili kanun ve yönetmeliklerdeki tanımlar ve kısaltmalar geçerlidir.

 

 

İKİNCİ BÖLÜM

Eğitim Kurumları ve Eğiticiler

 

Eğitim kurumları

Madde 5- (1) TMYB almak isteyen eğitim kurumlarının KTFMY’nin Eğitim Merkezlerinin niteliklerini belirleyen 19 uncu maddesindeki şartlara ilaveten aşağıdaki şartları sağlamaları zorunludur.

a) Mesleki Yeterlilik Eğitimi Yetki Belgesine sahip olmak.

b) En az 3,5 ton yük taşıma kapasiteli araç ve yanında şoförü ile; yola çıkış kontrolü, yük güvenliği, kaza bildirimi ve beklenmeyen durumlarda alınacak önlemler ve yangın konularında uygulamalı ders yapılacak ve içerisinde sürüş pisti bulunan en az 2000 metrekarelik bir açık alanın kullanım hakkına sahip olmak.

c) Kuramsal eğitim araçları olarak en az 10 adet farklı çeşitte tehlikeli madde ambalajı, araç tanımlama turuncu ikaz levhası ve tehlike etiketleri, şoför koruyucu donanım malzemeleri, yük güvenliği malzemeleri, 6 kg’lık ABC tozlu ve TSE’li yangın söndürme tüpleri, trafik işaret levhaları panosu, tehlikeli madde taşımasıyla ilgili görsel duvar resimleri ve benzeri araçlara sahip olmak.   

ç) Uygulamalı eğitim araçları olarak yangın tavası, gaz tüpü tertibatı veya çelik bidon içinde sıvı yakıt, su bidonu, CO2 ve/veya ABC tozlu 6 Kg’lık TSE’li yangın tüpleri, tutuşturma çakmağı ve çubuğu, en az bir adet 3,5 ton yük taşıma kapasiteli ve ADR donanımları bulunan kapalı veya örtülü kasalı araç, yük güvenliği ve araç tanımlama donanımları, şoför koruyucu donanım malzemeleri, araç ruhsat sahibi tarafından şoföre verilen araç kullanma muvafakat yazısı, araç trafik ruhsat fotokopileri, donanımı ile çeşitli pozisyonlardan çekilmiş araç resimleri ve benzeri araçlara sahip olmak.

d) ADR kapsamında asgari “Temel Eğitim” vermeye yetkili eğitici/eğiticileri istihdam etmek.

e)ADR kapsamında temel eğitimin yanı sıra “ADR Tank Eğitimi”, “Sınıf 1 ve Sınıf 7 Eğitimi” de vermek isteyenler için bu dersleri verebilecek nitelikte eğitici/eğiticileri istihdam etmek.

Eğiticiler

Madde 6- (1) Eğiticilerin,

a) En az ön lisans eğitiminden mezun olmaları,

b) Uygulamalı yangın söndürme eğitici sertifikasına sahip olmaları,

c) Verilecek eğitimle ilgili olarak ADR anlaşmasına taraf ülkelerden herhangi birinin yetkili makamlarınca verilen ve ADR Temel Eğitimi, ADR Tank Eğitimi, ADR Sınıf 1 Eğitimi veya ADR Sınıf 7 Eğitimi konularından en az biri için geçerli olan onaylanmış eğitici sertifikasına sahip olmaları, şarttır.

 

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

Yetki Belgesi Alma, Yenileme, Süresi, Ücreti, Faaliyete Başlama ve İdari Müeyyideler ile İptal

 

TMYB almak ve yenilemek için gerekli belgeler

Madde 7- (1) TMYB almak ve yenilemek isteyen gerçek ve tüzel kişilerin aşağıdaki

belgeleri Bakanlığa vermeleri zorunludur.

a) Başvuru dilekçesi (vergi dairesi ve numarası belirtilecektir.)

b) Ticaret veya Ticaret ve Sanayi odalarına kayıtlı gerçek ve tüzel kişilere ait geçerli

ünvan, adres, ortaklar, temsil ve ilzama yetkili olan kişilerin isimlerinin yer aldığı ticaret sicili gazetesi/gazeteleri

c) Ticaret odaları veya ticaret ve sanayi odalarından birisine kayıtlı olduğuna dair belge

ç) Yönetim Kurulu Başkanı ve Üyeleri ile temsil ve ilzama yetkililerin adli sicil kaydı

belgesi

(gerçek kişi ise sahip ve/veya temsil ve ilzama yetkili yöneticiler, anonim şirket statüsündeki tüzel kişiliklerde ise, yönetim kurulu başkan ve üyeleri, genel müdür ve temsil ve ilzama yetkili yöneticiler, diğer şirket statüsündeki tüzel kişilerde ise, tüm ortaklar ve bu tüzel kişiliği temsil ve ilzama yetkili yöneticiler; kaçakçılık, dolandırıcılık, dolanlı iflas, sahtecilik, inancı kötüye kullanma, uyuşturucu ve silah kaçakçılığı, kaçak insan taşımacılığı veya ticareti, hırsızlık, rüşvet, 3713 sayılı Terörle Mücadele Kanunu ile 4422 sayılı Çıkar Amaçlı Suç Örgütleri ile Mücadele Kanununa giren suçlardan hürriyeti bağlayıcı ceza ile hükümlü bulunmamalı, ticari alanda kötü şöhret sahibi olmamak suretiyle mesleki saygınlığa sahip olmalıdır.)

d) Temsil ve ilzama yetkili olanların noter tasdikli imza sirküleri/sirkülerleri

            (2) KTFMY kapsamında yetki belgesi alanlar bu Yönergenin 5 inci Maddesinde yer alan belgelerle müracaat etmeleri ve gerekli diğer şartları taşımaları halinde birinci fıkrada belirtilen belgeler istenmeksizin kendilerine TMYB verilir.

Yetki belgelerinin süresi

Madde 8- (1) Bu Yönerge kapsamında verilen ve yenilenen yetki belgelerinin süresi

5 (beş) yıldır.

Yetki belgesi ücreti

Madde 9- (1) TMYB alma ücreti 13.226 (onüçbinikiyüzyirmialtı) TL’dir. TMYB yenileme ücreti ise alma ücretinin % 50’sidir.

            (2) TMYB ücreti Vergi Usul Kanunu gereğince her yıl yeniden değerleme oranında arttırılır.

Faaliyete başlama

Madde 10- (1) Eğitim kurumu, yetki belgesinin düzenlenme tarihinden itibaren bir yıl içinde faaliyete başlamak zorundadır.

(2) Eğitim faaliyetleriyle ilgili olarak müfredat ve eğitim programını içeren bilgi ve belgelerin yazılı olarak ve CD ortamında eğitim programının başlama tarihinden 5 (beş) gün önce Bakanlığa bildirilmesi zorunludur.

İdari müeyyideler ve yetki belgesinin iptali

Madde 11- (1) Yetki belgeleri KTFMY’de belirlenen idari müeyyideler ile iptal hükümlerine tabidir.

(2) Ayrıca bu Yönergeyle getirilen şartları kaybedenler 60 (altmış) gün içerisinde kaybedilen şartları sağlamazlar ise yetki belgeleri iptal edilir.

 

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM

Tehlikeli Madde Taşımacılığı Eğitimlerinin İçeriği, Alınacak Ücretler

 

Tehlikeli madde taşımacılığı eğitiminin içeriği

Madde 12- (1) Tehlikeli madde taşımacılığı eğitimi;

a) ADR Temel Eğitimi: ADR Temel Eğitimi en az 19 ders saati olmak üzere asgari aşağıdaki hususları içerir.

1) Tehlikeli malların taşınmasına ilişkin genel gereklilikler,

2) Başlıca tehlike türleri,

3) Atık naklinin denetlenmesinde çevrenin korunmasına ilişkin sorgulanacak/aranacak bilgiler/hususlar,

4) Tehlike türleri için geçerli olan önleyici tedbirler ve güvenlik tedbirleri,

5) Kaza sonrasında yapılması gerekenler (ilk yardım, yol güvenliği, koruyucu donanımın kullanımına dair temel bilgi, yazılı talimat vb.),

6) İşaretleme, etiketleme, levhalama ve turuncu renkli ikaz levhası kullanımı ve özellikleri,

7) Tehlikeli malların taşınması esnasında şoförün yapması ve yapmaması gerekenler,

8) Taşıtlardaki teknik teçhizatın çalıştırılma yöntemleri ve amaçları,

9) Aynı taşıtta veya konteynerde karışık yüklemeye ilişkin yasaklar,

10) Tehlikeli malların yüklenmesi ve boşaltılması esnasında alınacak tedbirler,

11) Hukuki sorumluluklara ilişkin genel bilgiler,

12) Çok-Modlu taşımacılık faaliyetlerine ilişkin bilgiler,

13) Paketlerin elleçlenmesi ve istiflenmesi,

14) Tünellerde trafik kısıtlamaları ve tünellerde davranış talimatları (kaza, güvenlik, yangın veya diğer acil durumlardan korunma ve önlenmesi vb.),

15) Emniyet bilinci (özellikle terör olaylarına ilişkin).

b) ADR Tank Eğitimi: ADR Temel Eğitimini tamamlayanların katılabileceği ADR Tank Eğitimi en az 13 ders saati olmak üzere asgari aşağıdaki hususları içerir.

 1) Taşınan yükün hareketleri ile kendisi dahil yolda bulunan taşıtların hareketleri,

2) Taşıtların özel gereklilikleri,

3) Çeşitli ve farklı doldurma ve boşaltma sistemlerinin genel kuramsal bilgisi,

4) Bu taşıtların kullanımında uygulanabilir ilave özel şartlar (tip onay belgeleri, onay

işareti, levhalama ve turuncu renkli ikaz levhası, vb.).

c) ADR Sınıf 1 Eğitimi: ADR Temel Eğitimi tamamlayanların katılabileceği ADR Sınıf 1 Eğitimi en az 8 ders saati olmak üzere asgari aşağıdaki hususları içerir.

1) Patlayıcı ve piroteknik maddelere ve nesnelere ilişkin özel tehlikeler,

2) Sınıf 1’e giren maddelerin ve nesnelerin birlikte yüklenmesine ilişkin özel gereklilikler.

ç) ADR Sınıf 7 Eğitimi: ADR Temel Eğitimi tamamlayanların katılabileceği ADR Sınıf 7 Eğitimi en az 8 ders saati olmak üzere asgari aşağıdaki hususları içerir.

1) İyonlaştırıcı radyasyona ilişkin tehlikeler,

2)Radyoaktif malzemelerin ambalajlanması, araca taşınması, birlikte yüklenmesi ve istiflenmesine ilişkin özel gereklilikler,

3) Radyoaktif malzeme içeren bir kaza durumunda alınacak özel tedbirler.

(2) Tehlikeli madde taşımacılığı Yenileme Eğitimleri:

a) Yenileme Eğitimleri düzenli aralıklarla devam edilen bilgi yenileme programları, şoförlerin bilgilerini güncelleştirme amacına hizmet edecek, yeni teknik, yasal düzenleme ve tehlikeli maddelerle ilgili gelişmeleri kapsar.

b) Yenileme Eğitimleri aşağıda şartlara uygun olarak düzenlenir;

1) ADR Temel Yenileme Eğitimi, ADR Temel Eğitimi kapsamındaki konulara ilişkin

güncellemeler ve değişimi kapsayacak şekilde hazırlanan (en az ADR Temel Eğitiminin yarı süresindeki) eğitimdir.

2) ADR Tank Yenileme Eğitimi, ADR Tank Eğitimi kapsamındaki konulara ilişkin

güncellemeler ve değişimi kapsayacak şekilde hazırlanan (en az ADR Tank Eğitiminin yarı süresindeki) eğitimdir.

3) ADR Sınıf 1 Yenileme Eğitimi, ADR Sınıf 1 Eğitimi kapsamındaki konulara

ilişkin güncellemeler ve değişimi kapsayacak şekilde hazırlanan (en az ADR Sınıf 1 Eğitiminin yarı süresindeki) eğitimdir.

4) ADR Sınıf 7 Yenileme Eğitimi, ADR Sınıf 7 Eğitimi kapsamındaki konulara

ilişkin güncellemeler ve değişimi kapsayacak şekilde hazırlanan (en az ADR Sınıf 7 Eğitiminin yarı süresindeki) eğitimdir.

c) Yenileme eğitim programının süresi iki günden az olamaz.

Eğitim ücreti

Madde 13- (1) Kursiyerlere yönelik verilecek eğitimlerde alınacak ücretler eğitim kurumlarınca belirlenir.

(2) Eğitim ücretlerinin ülke ekonomisi ve kamu yararı aleyhine sonuç vermesi ve aşırı ücret uygulanması veya rekabet ortamının bozulması halinde ve gerektiğinde taban ve tavan eğitim ücretleri Bakanlıkça tespit edilebilir.

BEŞİNCİ BÖLÜM

SRC 5 Belgesi Sahibi Olma Zorunluluğu, Süresi, Yenilenmesi ve Yeniden Düzenlenmesi

SRC 5 belgesi sahibi olma zorunluluğu

Madde 14- (1) Tehlikeli madde taşıyan tüm araç şoförlerinin SRC 5 belgesi sahibi olmaları zorunludur.

SRC 5 belgesinin süresi

Madde 15- (1) SRC 5 belgesinin geçerlilik süresi 5 (beş) yıldır.

SRC 5 belgesinin yenilenmesi

Madde 16- (1) SRC 5 belgesi sahiplerinin, belgelerinin geçerlilik süresinin bitiminden önceki 6 (altı) ay içinde yenileme eğitimine katılmaları ve bu eğitimler sonunda Bakanlıkça düzenlenecek sınavda başarılı olmaları halinde mevcut belgenin geçerlilik tarihinin bitiminden itibaren beş yıl süreyle geçerli olmak üzere yeni SRC 5 belgesi verilir.

SRC 5 belgesinin yeniden düzenlenmesi

Madde 17- (1) Kaybedilen veya yıpranması nedeniyle kullanılamayacak hale gelen SRC 5 belgeleri, ilgilinin talep etmesi halinde ücreti karşılığında yeniden düzenlenir.

 

ALTINCI BÖLÜM

Denetim, Çeşitli ve Geçici Hükümler, Yürürlülük, Yürütme

 

Denetim

Madde 18- (1) Denetimler, Karayolu Taşımacılık Faaliyetleri Mesleki Yeterlilik Eğitimi Yönetmeliği hükümlerine göre yapılır.

Çeşitli ve geçici hükümler

Madde 19- (1) Bu Yönergede yer almayan konularda Karayolu Taşıma Yönetmeliği ile Karayolu Taşımacılık Faaliyetleri Mesleki Yeterlilik Eğitimi Yönetmeliği hükümleri geçerlidir.

(2) Bu Yönergenin geçici madde hükümleriyle ilgili olarak gerektiğinde düzenleme yapmaya Kara Ulaştırması Genel Müdürü yetkilidir.

 

 

Geçici Madde 1- (1) Bu Yönergenin yürürlüğe girmesinden önce ADR üyesi ülkelerden alınmış SRC 5 belgesine eşdeğer düzeyde ADR Sertifikası sahipleri 31/12/2011 tarihine kadar ve sahip oldukları belgenin geçerlilik tarihini geçmemek kaydı ile Bakanlığa başvurarak ücreti karşılığında söz konusu belgelerini SRC 5 ile değiştirebilirler. Bu şekilde değiştirilmeyen belgeler geçersiz sayılır.

(2) Bu Yönergenin yürürlüğe girme tarihinden önce ADR üyesi ülkelerden alınmış SRC 5 belgesine eşdeğer düzeyde ADR Sertifikası sahipleri, sertifikalarının geçerlilik sürelerini aşmış olmaları durumunda bu Yönerge hükümlerine göre 31/12/2010 tarihine kadar yenileme eğitimine başvurabilirler. Bu başvuruların tamamı TMYB sahibi eğitim kurumları marifetiyle Bakanlığa yapılır. Eğitim sonunda adlarına bu Yönergeye uygun SRC 5 belgesi Bakanlıkça düzenlenir.

(3) Mesleki Yeterlilik Eğitimi Yetki Belgesine sahip olmayanlara bir yıl içerisinde söz konusu belgeyi alacaklarını taahhüt etmeleri, bu Yönergede belirlenen şartları sağlamaları ve TMYB ücretini ödemeleri halinde, bir yıl geçerli olmak üzere TMYB verilir. Mesleki Yeterlilik Eğitimi Yetki Belgesi alınış tarihinden itibaren TMYB’nin süresi ücretsiz olarak 5 yıla tamamlanır.

(4) Yurt içinde tehlikeli madde taşıyan araç şoförleri için SRC 5 belgesi zorunluluğu

31/12/2011 tarihine kadar aranmaz.

Yürürlük

Madde 20- (1) Bu Yönerge imzalandığı tarihte yürürlüğe girer.

Yürütme

Madde 21- (1) Bu Yönergeyi Kara Ulaştırması Genel Müdürü yürütür.

 

 

Yönerge Eki İçin Tıklayın

Tüm Hakları MEGEM ' e aittir.   Kullanım Şartları  Gizlilik Web Tasarım